Av Per Henrik Gullfoss

Lær å skille mellom deg og din reaksjon på andre

I den kinesiske filosofi har man delt verden i to forskjellige begreper som man kaller Yin og Yang. Yang er den aktive og utadgående, mens Yin er den passive og reseptive. Ofte kalles Yin den feminine kraft og Yang den maskuline. Dette må tas med forbehold når vi tenker på kvinner som feminine og menn som maskuline. I astrologien er de to kanskje mest sentrale planetene som gir oss vår identitet solen og månen. Nesten alle kjenner sitt soltegn (stjernetegn), mens bare de som har gått litt mer inn på hva astrologi virkelig er kjenner sitt månetegn. Som astrolog vet man automatisk at alle de kreftene som er i ett menneske også finnes i ett annet. De bare uttrykker seg på forskjellig måte gjennom det vi kaller personlighet og gjennom forskjellig form (kjønn bl.a.). Men når sannheten skal sies så har menn like mye yin i sitt horoskop (feminin energi), som kvinner. Og kvinner har like mye yang (maskulin energi) som menn. Forskjellen på kvinner og menn kan derfor for det meste tilskrives at vi har levd opp med forskjellige myter om oss selv, og at vi har en forskjellig form (kropp) å uttrykke disse mytene gjennom. I astrologien er Solen symbol for vår grunnleggende opplevelse av oss selv som individ og utadgående kraft. Den er basen for det vi kan kalle vår individuelle identitet og kjerne. Hvis vi ser på det faktiske forhold så er ikke solen i særlig grad influert av hva planetene som svirrer rundt den finner på. Solen er i sentrum, akkurat som vi er i sentrum av vårt eget liv. Og solen stråler ut, akkurat som vi konstant og ustoppelig sender vår egen varme, lidenskap og egen kraft ut til omverdenen. Månen er en helt annen sak. Den har ingen egen kraft eller lys, men tar i mot solens stråler og videresender de til menneskene på jorda.

Slik er også vår personlige opplevelse av virkelighet og verden delt i to i vårt indre. Vi har en indre sol og identitet som ustoppelig utfolder seg og gir liv og varme. I kroppen er solen ofte sammenlignet med hjertet som trutt og jevnt slår og slå og pumper blod og livskraft rundt i kroppen vår. Men vi eksisterer som kjent ikke alene. Vi mottar hele tiden impulser og inntrykk fra verden rundt oss, som vi må forholde oss til og fordøye. Vi kan si at som Månen tar vi også i mot det lyset/kraften andre sender ut. En av grunnene til at vi mennesker så lett blir forvirret er at vi ikke kan adskille vår identitet fra vår reaksjon på andres identitet. Vi tror det er vi som blir sinte, men egentlig kan sinnet ofte bare være en reaksjon og en respons på en annens persons sinne. Vi kan også lett føle oss trist av at en annen i nærheten er trist, uten egentlig å ha noen grunn til å bli så trist. Hvis vi har en ubalanse i oss, hvor vi har for mye yang, så er vi det vi kaller selvopptatte og ønsker egentlig bare å utfolde oss selv og bruker mer eller mindre hensynsløst andre som rundingsbøyer for vår egen utfoldelse. Tradisjonelt sett har menn lettere enn kvinner for å ha denne ubalansen. Menn definerer ofte seg selv mer som ett adskilt individ hvis fremste oppgave er å utfolde seg selv, enn som en del av ett fellesskap. Tradisjonelt har kvinner vært mer definert gjennom sin rolle som en del av en større helhet, om det så er som mor eller den som holder familien samlet og tenker på å skape skjønnhet og kjærlighet i fellesskapet. Når vår ubalanse heller mot for mye Yin blir vi overfølsomme og mister oss selv i opplevelsen av andre. Vi blir så påvirket av hvordan andre har det og hva de føler at vi ikke klarer å holde vår egen kraft og identitet. Et viktig skritt på veien til å finne balanse i vårt liv og mellom disse kreftene i vårt indre er å forstå forskjellen på aksjon og reaksjon. Det vil si forskjellen på vår egen unike selvopplevelse og hva som er en reaksjon på andres utfoldelse.

Du vil kanskje hevde at disse to sidene ikke kan skilles fra hverandre, og til en viss grad har du rett. Det skyldes at vi faktisk ikke er Yin eller Yang, men Yin og Yang. I taoismen er ordet for balansen mellom Yin og Yang Tao. Og ordet Tao betyr veien. Så veien man må gå for å finne den rette blandingen er både å se hvordan Yin og Yang er adskilt og hvordan de er til stede samtidig. Det som ofte skjer med oss er at vi tror vi er oss selv når vi faktisk bare reagerer på en annen. Og til tider tror vi at vi er empatiske og sensitive overfor andre, mens det egentlig bare er oss selv vi er opptatt av og utfolder. I det daglige liv er det en spennende utfordring å se forskjellen på forskjellene mellom den du egentlig er, og hvordan du reagerer på andre.

Solens tegn viser hvordan vi er som identitet uavhengig av andres stemninger, følelser og utspill. Månen viser hvordan vi tar i mot verden rundt oss. Vi kan si at Månen viser vår evne til empati og hvordan vi fordøyer og gir gjenklang til andre. Solen er vår uforanderlige essens og identitet uavhengig av de ytre begivenheter. Med Solen i jordtegn er vår identitet basert på vår personlige opplevelse av den fysiske verden og hvordan vi forholder oss til den. Vi kan si at essensen av solen i ett jordtegn er å ha ett behov for å skape form og skjønnhet gjennom å utfolde oss. I ett ildtegn vil det være selve kraften og gleden som strømmer gjennom oss som gir os identitet. Solen i ett ildtegn er mer identifisert med hva den er i øyeblikket, enn hva den skaper (jord). Solen i vann vil si at vi hele tiden identifiserer oss gjennom de følelser og stemninger vi bærer i oss. Vi sender uavlatelig ut solstråler som er fulle av hva vi egentlig føler. Solen i luft er mye mer forbundet med at vår identitet kommer sterkest til uttrykk gjennom hva vi sier og hvordan vi formidler oss og ikke gjennom følelsene (vann), hva vi gjør (jord) eller hva slags stemning vi er i akkurat nå (ild).

Månen i jord sier at vi først og fremst reagerer på den sanselige opplevelsen av inntrykkene vi får. Månen i jord kan lett bli fanget i å måtte hjelpe andre på det praktiske plan og ta ansvar for den ytre virkeligheten til andre. Månen i luft reagerer på andres tanker og hvordan de kommuniserer. Vi har med andre ord lett for å gi en respons på andres tanker og ord, og forveksler denne responsen med hva vi selv egentlig tenker og oppfatter. Med Månen i vann er det gjennom det emosjonelle og følelsen at vi tar inn andre. Vi har da lett for å miste oss selv i strømmen av følelser fra andre og miste taket i hvordan vi egentlig har det selv. Når månen vår er i ild vil vi reagere instinktivt og direkte på andres energi og tilstand. Vi kan tro at vi faktisk er det vi opplever og kjenner i øyeblikket og miste den vi egentlig er i det som skjer med oss her og nå.

Månen i jord kan lett prøve å støtte andre med handling og praktiske ting og bli skuffet hvis andre ikke gjør det samme.

Månen i luft vil gjerne prøve å lytte og støtte andre gjennom å snakke om saker og ting, og blir lett skuffet hvis andre ikke vil lytte til de på samme måte.

Månen i vann vil ofte føle med og blir lett medlidende og blir gjerne skuffet hvis andre ikke føler med dem på samme måte som de gjør med andre.

Månen i ild vil som oftest prøve å oppmuntre og finne noe den andre kan bli glad for, og blir fort skuffet hvis andre ikke viser samme glede og iver etter å oppmuntre dem.

En enkel liten øvelse for deg er å finne stjernetegnet og elementet det er i for både din sol og din måne.
Ild (Vær-Løve-Skytte)
Jord ( Tyr – Jomfru- Steinbukk)
Vann ( Kreps – Skorpion – Fisk)
Luft ( Tvilling – Vekt – Vannmann)

Deretter arbeider du med å kjenne forskjell på når du reagerer på andre og når du faktisk går ut med deg selv. Se hvordan dette stemmer med elementet til din Sol og din Måne slik at du kan lære å skille din reaksjon fra din aksjon og slik finne balanse mellom ditt behov for å utfolde deg selv og ditt behov for å få næring og være mottagelig for andre.