lAv Per Henrik Gullfoss

 

Nodeknutene er et skjæringspunkt mellom solen og månens baner rundt jorden. De viser oss en vei til å skape balanse mellom det å være ett unikt, skapende og utfoldende individ (solen) og det å være i forbindelse med helheten, vår sjel og det emosjonelle kjærlighetsfeltet (månen).

Astrologien kan operer på forskjellige nivåer av forståelse. Et er det som kalles spådom og forutsigelse av hendelser. På dette nivået gir nodene lite informasjon, fordi de ikke har en fysisk tilstedeværelse på samme måte som planetene. Vi kan kanskje si at nodene er ett punkt vi kan gå til, som finnes mer i vår indre verden enn i den ytre. Allikevel finnes det i nodene pekepinner om dype mønstre som er lagret i vårt indre fra tidligere liv og tidlig barndom. Disse mønstrene kan vise seg som instinktive opplevelser, lengsler og tendenser til å se på verden fra en bestemt synsvinkel. I tråd med indisk tradisjon kan vi si at spesielt sydnoden er forbundet med det vi kaller karma.  Ikke nødvendigvis karma som ytre hendelser som vi kaller skjebne, men karma som en gjentagelse av de indre sporene og reaksjonene som ligger lagret i oss. På det neste nivået kan vi bruke psykologien til å forstå nodenes betydning i astrologi. Vi kan snakke om sydnoden som base for vår eksisterende opplevelse av oss selv i verden, som en slags sum av den fortiden vi bærer med oss.

Nordnoden kan forstås som døråpningen mot fremtiden, og dermed både lengsel etter det ukjente og en vei som gir oss mulighet til å vokse ut over det vi har blitt, for å bli noe enda mer. På det sjelelige plan viser nodene oss en vei mot hvordan vi kan leve for å være i dypere kontakt med sjelens intensjon for den reisen på romskipet jorden som ett liv er. De kan være redskaper for å vise hvordan vi kan leve i samsvar med vår sjels intensjon, og samtidig hygge oss med å ha en jeg identitet. Solen og Månen er de viktigste pekepinnene på hvem vi er, og når de går sammen beveger vi oss mot det hellige ekteskap (Hieros Gamos i alkymien) hvor vi kan utfolde og erfare oss selv som en samlet enhet, istedenfor å være oppsplittet i delpersonligheter og underavdelinger. Vi kan kanskje si at slutten av fiskenes tidsalder gir oss utfordringen av å samle alle bitene som jomfruens mentale aktivitet og forståelse har delt opp virkeligheten i. Jomfruen ligger som kjent rett overfor fiskene i zodiaken, og i hver tidsalder vil også denne skyggen utfolde seg sterkt.

Menneskets hang til å forstå og klassifisere sine verden og omgivelsene har bl.a. gitt opphavet til den ateistiske naturvitenskap, som er ett klassisk uttrykk for jomfruens behov for å analysere bitene for å forstå helheten. Vi må på en måte avslutte fiskenes tidsalder på en best mulig måte, både som individer og som menneskehet, for å komme inn i de muligheter og opplevelser som Vannmannens tidsalder har å by på. Måneknutene gir med andre ord en pekepinn om veien du kan gå for å bli ett helere menneske og slik være i stand til å delta bedre i arbeidet med å utfolde en ny visjon (Vannmannen) og fungere best mulig som individ (Løven….tegnet rett overfor Vannmannen)

 

Nordnoden i tolvte hus.

Med denne nodeplasseringen er integreringen av indre mening og ytre funksjon det viktige. Du har erfaring fra å være nyttig og tilpasse deg helheten, men trenger å få dypere kontakt med sjelens essens og din åndelige tilhøring, slik at alt det arbeidet du gjør virkelig kommer fra en dypere opplevelse av enhet, kjærlighet og mening.

 

Nordnoden i ellevte hus

Her gjelder det å få en opplevelse av at du både skaper alene, som du har erfaring med, og at vi skaper en felles virkelighet sammen. Gjennom å ha denne visjonen om den felles virkelighet og verden du ønsker å skape, vil din personlige livsenergi og glede få en større mening og eksistere til virkelig glede både for deg selv og for fellesskapet.

 

Nordnoden i tiende hus

Her trenger du å bygge alle ytre form og struktur på en base av kjærlighet og medfølelse. Du vet noe om kjærlighet og ansvar for andre, men trenger ofte å lære om å ta ansvar for deg selv og din egen plass i verden. Slik at du virkelig gir fordi du har noe å gi, ikke fordi du hemmelig lengter etter at noen andre skal komme og dekke dine behov.

 

Nordnoden i niende hus

Kunnskap kommer lett til deg. Men hvilken mening har den. Her er utfordringen å samle al din kunnskap og uttrykke den på en måte som har dyp mening og visdom i seg. ord er ikke bare til for å imponere eller forklare, men redskap til å skape en dypere, sannere og mer meningsfull forståelse. Enhver samtale har mening og innhold og intet du sier og tenker er uten betydning og påvirkning.

 

Nordnoden i åttende hus

Sydnoden i andre liker å eie. Liker å ha verdier og betydning og kontroll over sine ressurser. Sjelens intensjon med noden i åttende er å lære deg at vi alle er ett, samt å dele alle dine ressurser og bevege deg fra atskilt jeg og eiendomsretten til ditt eget liv, til å oppleve virkelig intimitet på ett så dypt plan at det transformerer din gamle opplevelse av jeget og noe nytt skapes.

 

Nordnoden i syvende hus

Her  er utfordringen å virkelig se andre ikke bare som ett objekt for ditt jeg, eller som en drøm for din sjel, men å i møtet med andre se hvordan jeget og sjelen er forskjellige aspekter av det samme. Gjennom å oppdage enheten og konflikten mellom jeg og sjel i andre vil du kunne skape en stadig større enhet mellom jeg og sjel i deg selv.

 

Nordnoden i sjette hus

Idealer, lengsler og drømmer skal her omsettes til handling og manifestasjon. Du har ofte en dyp lengsel etter å komme hjem og kontakte din sjel, men utfordringer er at det i dette livet er jeget som må ta arbeidet med å få denne drømmen ned i form og praktisk handling. Den indre lengsel etter enhet og tilhørighet må vises i praksis. De store ord vises ofte best gjennom små handlinger og villighet til å gjøre det nødvendige for at din lengsel skal bli virkeliggjort.

 

Nordnoden i femte hus

Hvis du vil skape en bedre verden for oss alle, så må du fryde deg over deg selv og kjenne dypt innenifra hvordan din egen livsglede flommer. Ditt bidrag til ett bedre fellesskap ligger ikke i en fjern fremtid, men å vis andre hvor mye glede og kraft som finnes i deg. Visjonen er bra, men det som skaper ett bedre samfunn er ikke bar ideen om fellesskap, men opplevelsen av at du er i det fellesskapet du aller helst vil vær i og utfolder deg selv fullt og helt som den du er.

 

Nordnoden i fjerde hus

Her er veien å gå og ikke bli fanget i den ytre form og verden slik den er i dag, men å kjenne på din egen lengsel, din kjærlighet og din medfølelse for deg selv og andre og bruke alt dette når du utfolder deg i verden. Kort sagt så gjelder det å elske de du er sammen med og den verden du er i. Og ikke bli fanget av lengselen etter at andre skal elske deg og at den ytre verden bør dekke dine behov. Bli en kilde og gi litt mer blaffen i arrangementet og stasen som er rundt kilden.

 

Nordnoden i tredje hus

Du har ofte mange meninger og mye innsikt. Men du vet av og til ikke helt hvordan du formidler det du tenker og vet. Det å si sannhet og stole på at selv om essensen er usigelig og altomfattende, så kan den formidles, deles og uttrykkes på utallige måter. Bli en mester i å bruke ord og små handlinger til å si det usigelige.

 

Nordnoden i annet hus

Vær hel i deg selv. Stol på din kropp og dens instinkter. Vær i den fysiske verden og følg det som virkelig gir deg følelse av verdi og kontakt. Du kan lete etter ett magisk formular i dypet av sjelens mørke hjørner, eller hos noen andre som skal gi deg forløsning og det magiske svar.

Du er selv svaret og du er selv din viktigste verdi. Elsk deg selv, din kropp og måten du fremtrer på i denne verden, så vil sjelens dype sannhet og søken åpne seg gjennom de enkleste ting. Dypet lokker, men du finner ikke svarene der ute. Du finner de i din egen opplevelse av å være tilstede fysisk her og nå i øyeblikket.

 

Nordnoden i første hus

Det er du som skal være hel. Du som skal være ett samlet uttrykk av sjel og jeg i en enhet. Fokuset kan ligge på en lengsel etter å få identitet, eller sjelelig opplevelse gjennom andre. Vi kan si at så lenge du søker etter deg selv i andre, så vil du ikke finne det du søker etter. Men når du begynner å forstå og oppleve andre gjennom deg selv, så finner du det du søkte. Deg som en helhet, individ, sjel, gud og menneske i en pakke. Evig og tidsbundet på samme tid. Form og formløs i en pakke. Kort og godt, vær det du er fullt og helt uten frykt for å være for mye eller for lite.